අපව අමතන්න

විද්යුත් තැපෑල

පැය

පෙ.ව. 9:00 - ප.ව. 18:00 (GMT+8)

ලිපිනය

54 මට්ටම, හෝප්වෙල් මධ්‍යස්ථානය, 183 Queen's Road East, Hong Kong.